Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Komplexné profilovanie genómu nádoru

Náš prístup

Foundation Medicine skúma genóm nádoru v širokom rozsahu

Foundation Medicine využíva na komplexné profilovanie genómu nádoru technológiu sekvenovania novej generácie (NGS), ktorá skúma oblasti genómu nádoru, ktorú iné testy prehliadajú.1–12 Komplexné profilovanie genómu nádoru detekuje štyri hlavné triedy zmien genómu – substitúciu báz, inzerciu alebo deléciu, alteráciu počtu kópií a prestavby, a to v rámci rozsiahleho súboru génov súvisiacich s nádorovým ochorením. Komplexné profilovanie genómu Foundation Medicine zároveň stanovuje mutačnú nálož nádoru (TMB) a mikrosatelitnú nestabilitu (MSI).*1–6

V čom sa komplexné profilovanie genómu nádoru líši?

Multigénové hotspot sekvenovanie novej generácie

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations

Komplexné profilovanie genómu nádoru

Multigene hotspot tests risk missing genomic alterations while comprehensive genomic profiling broadly analyses the genome to identify all relevant alterations
Ukážka záverečnej správy

Záverečná správa zahŕňa možnosti liečby schválené v EÚ, čo pomáha lekárom v procese klinického rozhodovania o ďalšom liečebnom postupe

Naša zrozumiteľná a jasne štruktúrovaná záverečná správa prispieva ku klinickému rozhodnutiu o ďalšom liečebnom postupe tým, že obsahuje  informácie o profile genómu nádoru pacienta ako aj prehľad asociovaných cielených terapií, imunoterapií a relevantných klinických štúdií. Správa rovnako upozorňuje na dôležité gény, ktoré sú z pohľadu ochorenia relevantné, a u ktorých nebola identifikovaná žiadna zmena genómu. Súčasťou správy sú taktiež zmeny genómu spojené s potenciálnou rezistenciou voči terapii, čo pomáha pri rozhodovaní o vylúčení pravdepodobne neúčinnej liečby.13 Správa ponúka i prehľad možností liečby schválených v rámci EÚ.

Genómové alterácie Klinicky významné zmeny u analyzovaných génov spojených s nádorom Genómové charakteristiky Status TMB a MSI* môže pomôcť v procese rozhodovania o imunoterapii Klinické hodnotenia Relevantné štúdie, do ktorých môže byť zaradený váš pacient, a to na základe profilu genómu jeho nádoru, pohlavia, veku a geografickej lokality Terapie s klinickým benefitom Schválená cielená liečba a imunoterapia pre genómové zmeny a biomarkery zistené u pacienta