Táto stránka obsahuje odborné medicínske informácie týkajúce sa komplexného genomového profilovania a preto je určená predovšetkým medicínskym odborníkom. 

Často kladené otázky

Ako fungujú služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme?

Výsledkom komplexného profilu genómu FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme je záverečná správa s popisom zmien genómu a návrhom možnej cielenej liečby alebo vhodnej klinickej štúdie. 

FoundationOne®CDx využíva komplexné a validované technológie na preskúmanie viac ako 99 % kódujúcej sekvencie 324 génov súvisiacich so vznikom a rozvojom nádorového ochorenia a vybraných intrónov ďalších 28 génov za použitia sekvenovania novej generácie (NGS) s hybridizačným záchytom.1,2 FoundationOne®CDx taktiež detekuje mikrosatelitnú nestabilitu (MSI) a mutačnú nálož nádoru (TMB), ktoré sa spájajú s potenciálnou účinnosťou niektorých imunoterapií.3–6

Tým, že zachytí zmeny genómu, ktoré inak môžu uniknúť pri testovaní inými metódami, služba FoundationOne®CDx zabezpečuje maximalizáciu potenciálu nájdenia vhodných možností liečby.1,3,7–9

FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme sú služby, ktoré využívajú technológiu platformy FoundationOne®CDx, analyticky a klinicky validovanej agentúrou FDA, a rozširujú benefity komplexnej analýzy genómu nádoru pre viac klinických situácií a typov malignít.15–17

Ako môžu byť služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme užitočné v klinickej praxi?
Služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme dokážu identifikovať klinicky významné zmeny, ktoré neboli zachytené inými diagnostickými metódami. Tieto informácie môže následne lekár využiť pri zvažovaní najvhodnejšej liečby, vrátane možností, ktoré by inak nezvažoval, ako je napríklad liečba skúmaná v rámci práve prebiehajúcej klinickej štúdii.1,3,7–9
Pre koho je služba FoundationOne®CDx vhodná?
Služba FoundationOne®CDx je vhodná pre každého pacienta s recidivujúcim alebo metastázujúcim nádorovým ochorením. Výhody testovania FoundationOne®CDx boli skúmané prevažne u pacientov s ochorením v pokročilom štádiu.1,3,10–12 Služba je určená na analýzu nádorového ochorenia v prípade potvrdenia diagnózy zhubného nádoru.
Pre koho je služba FoundationOne®Liquid vhodná?
Službu FoundationOne®CDx využívajte v prípadoch, kedy je dostupná vzorka tkaniva s postačujúcim množstvom nádorových buniek (> 20 %). Pokiaľ nie je možné tkanivovú biopsiu vykonať, nie je k dispozícii dostatočná vzorka tkaniva na analýzu a/alebo v prípade podozrenia na progresiu ochorenia, využite službu FoundationOne®Liquid.15,16
Pre koho je služba FoundationOne®Heme vhodná?
FoundationOne®Heme je služba poskytujúca diagnostické, prognostické a prediktívne informácie na podporu liečby hematologických malignít a sarkómov.17
Ako si objednať služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme?
Pre objednávku kontaktujte zástupcu spoločnosti Roche Slovensko
Objednávka
Ako dlho trvá kým dostanem výsledky?

Záverečná správa služieb FoundationOne®CDx a FoundationOne®Liquid sa zvyčajne zasiela e-mailom do 14 dní od doručenia vzorky a kompletnej náležitej dokumentácie do nášho laboratória. Pri službe FoundationOne®Heme je dodacia lehota 21 dní.

Spracovanie vzorky v laboratóriu je možné len ak poskytnete vhodnú vzorku a kompletnú náležitú dokumentáciu.

Vezmite, prosím, na vedomie, že vyššie uvedený odhad nezahŕňa čas potrebný na odobratie a zaslanie vzorky, a kompletnej náležitej dokumentácie do spoločnosti Foundation Medicine.

Akým spôsobom sa doručujú výsledky?
Výsledky sa zasielajú ošetrujúcemu lekárovi e-mailom.
Koľko stoja služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme?

Pre informácie o cenách komplexného profilovania genómu službou FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid alebo FoundationOne®Heme kontaktujte, prosím, spoločnosť Roche.

 

Cena komplexnej analýzy genómu nádoru službou FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid alebo FoundationOne®Heme zahŕňa všetky poplatky za prepravu, t.j. dodanie i vrátenie vzoriek, ako aj nepretržitú dostupnosť služieb nášho zákazníckeho oddelenia.

Predpovedajú tieto služby odpoveď na chemoterapiu alebo pravdepodobnosť recidívy ochorenia?
Služby FoundationOne®CDx, FoundationOne®Liquid a FoundationOne®Heme nie sú navrhnuté tak, aby predpovedali odpoveď na chemoterapiu alebo recidívu ochorenia. Pomáhajú priradiť zmeny genómu prítomné v nádore ku  konkrétnej cielenej liečbe a imunoterapii, či už schválenej, uvedenej na trh alebo skúmanej v klinických štúdiách.3,14 Služby nerozlišujú medzi somatickými a hereditárnymi variantmi, a teda neposkytujú informácie o hereditárnej predispozícii či záťaži.
References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-cdx (Dátum prístupu: jún 2019).
 2. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 3. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 12: 258–268.
 4. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 5. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9: 34.
 6. Castro MP et al. J Immunother 2015; 3:58.
 7. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6: 762–770.
 8. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22: 3281–3285.
 9. Chmielecki J et al. The Oncologist 2015; 20:7–12.
 10. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
 11. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 12. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 13. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Dátum prístupu: jún 2019).
 14. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 15. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Dátum prístupu: jún 2019).
 16. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 17. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Dostupné na www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Dátum prístupu: jún 2019).